Blatt 7619 - Hechingen
Kartenausschnitt
Artenanzahl im MTB: 4
Agaricus caroli (Pilát) Pilát
Craterellus cornucopioides Linnaeus 1753: Persoon 1825
Hericium coralloides (Scop.: Fr.1821) Gray 1821 ss.str. non Maas-G., Jahn
Pseudocraterellus undulatus (Persoon: Fries 1821) Rauschert

Artenanzahl im Quadrant 3: 1
Agaricus caroli (Pilát) Pilát

Artenanzahl im Quadrant 4: 3
Craterellus cornucopioides Linnaeus 1753: Persoon 1825
Hericium coralloides (Scop.: Fr.1821) Gray 1821 ss.str. non Maas-G., Jahn
Pseudocraterellus undulatus (Persoon: Fries 1821) Rauschert